แบ่งปันปกฟรี

แบ่งปัน template ปกสวยๆV19 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม

แบ่งปัน template ปกสวยๆV19 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม คุณครูดอทคอม แบ่งปัน template ปกสวยๆ V19 แก้ไขได้ powerpoint เพื่อให้คุณครูนำไปใช้งานในการรายงานต่างๆ ดาวน์โหลด Read more
เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน(ว.PA)

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู โดย starfishlabz

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน(ว.PA) ฉบับคุณครู โดย starfishlabz วันนี้คุณครูดอทคอม แนะนำคอร์สออนไลน์ ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (ว.PA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง และข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย รายละเอียด สร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) มายาคติของการทำวิทยฐานะ ข้อดีของระบบ ว.PA ใหม่ และ 4 ปัจจัยความสำเร็จการพัฒนาการศึกษา เรียนรู้วิธีทำ ว.PA ร่วมกับผู้บังคับบัญชา โดยมีตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA ให้ใช้เป็นแนวทางเพื่อทำการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะใหม่ Learning Outcomes เข้าใจ… Read more

เรียนเหอะ อยากสอน EP. 25 : เทคนิคการเปลี่ยนภาพถ่ายเป็นการ์ตูน By ครูโต้ง

เรียนเหอะ อยากสอน EP. 25 : เทคนิคการเปลี่ยนภาพถ่าย เป็นการ์ตูน By ครูโต้ง วันนี้คุณครูดอทคอม แนะนำคอร์สเรียนดีๆ เทคนิคการเปลี่ยนภาพถ่าย เป็นการ์ตูน By ครูโต้ง EP.25 บรรยาย วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 โดยครูโต้ง นายศุภชัย โพธิ์ศรี รับชมได้ทาง youtube ลิงค์รับชม Read more
แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณครูดอทคอม นำเสนอ แผนพัฒนาการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. 2564 – 2565) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560… Read more

แบ่งปัน template ปกสวยๆV18 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม

แบ่งปัน templateปกสวยๆV18 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม คุณครูดอทคอม แบ่งปัน template ปกสวยๆ V18 แก้ไขได้ powerpoint เพื่อให้คุณครูนำไปใช้งานในการรายงานต่างๆ ดาวน์โหลด Read more

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรา กำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ก.ค.ศ. รายละเอียด Read more

ดาวน์โหลด แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ดาวน์โหลด แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วันนี้คุณครูดอทคอม ดาวน์โหลด แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ที่มา : สพฐ. ดาวน์โหลด Read more

ศธ. Kick-Off หลักสูตรฐานสมรรถนะ นำร่อง 8 จังหวัด 265 โรงเรียน เริ่มในช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2/2564

ศธ. Kick-Offหลักสูตรฐานสมรรถนะ นำร่อง 8 จังหวัด 265 โรงเรียน เริ่มในช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2/2564 (11 ตุลาคม 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “นำร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท., นายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีนายประวิตร เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนนำร่อง 265 แห่ง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมจันทรเกษม รมว.ศธ. กล่าวว่า ในโอกาสที่ได้เข้ามารับตำแหน่ง ได้แถลงมอบ 12 นโยบายด้านการจัดการศึกษา และ 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นย้ำการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ครอบคลุมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอีกก้าวหนึ่งที่มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา ตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักความภาคภูมิใจ และรู้คุณค่าของประวัติศาสตร์ในความเป็นไทย นนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยการเปิด “โครงการนำร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ใน 8 จังหวัดนำร่อง ครอบคลุม 265 โรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน… Read more

แบ่งปัน template ปกสวยๆV17 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม

แบ่งปัน templateปกสวยๆV17 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม คุณครูดอทคอม แบ่งปัน template ปกสวยๆ V17 แก้ไขได้ powerpoint เพื่อให้คุณครูนำไปใช้งานในการรายงานต่างๆ ดาวน์โหลด Read more

แบบทดสอบออนไลน์ ศิลปะเพื่อสุนทรียภาพ และวันศิลป์ พีระศรี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

แบบทดสอบออนไลน์ศิลปะเพื่อสุนทรียภาพ และวันศิลป์ พีระศรี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ คุณครูดอทคอม เชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ ศิลปะเพื่อสุนทรียภาพ และวันศิลป์ พีระศรี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ศิลปะเพื่อสุนทรียภาพ และวันศิลป์ พีระศรี 2564” ในรูปแบบออนไลน์ เป็นแบบทดสอบ… Read more
error: