สรุป 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มงวด สำหรับสถานศึกษา คลายข้อสงสัย “มาตรการ 6-6-7”

สรุป 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา คลายข้อสงสัย “มาตรการ 6-6-7” วันนี้ คุณครูดอทคอม มานำเสนอความรู้ดีๆ จาก ศธ.360 องศา สรุป 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มงวด Q: ผู้ปกครองจะมั่นใจได้อย่างไร หลังจากท่านได้ส่งบุตรหลานมาเรียน On-Site A: หากโรงเรียนที่บุตรหลานของท่านเรียนอยู่เปิดเรียน On-Site… Read more

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2564 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าว ลงนามโดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยสาระสำคัญคือ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 และมาตรา 9 กำหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องจัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ… Read more
error: